1- موثر برای قوه باه و افزایش توان و میل جنسی
2- موثر برای تقویت کلیه ها