1- مقوی بدن
2- غذای کامل برای کودک
3- جهت تسکین التهاب و تشنگی و تبهای حاره و امراض طحال