1- برطرف کننده ضعف کمر
2- تقویت قوای جنسی
3- برطرف کننده زود انزالی
4- موثر در درمان انواع دردهای کمر و مفاصل