1- موثر در رشد ماهیچه ها
2- رشد و استقامت استخوانهای بدن
3- افزایش شیر مادر
4- رشد و ترمیم پوست
5- دردهای مفاصل ، آرتروز و آرتریت روماتوئید